Left is Right ägs nu av Stiftelsen Includia och klassas som idéburen aktör

2024-05-06

Porträttbild av Lennart Jönsson
Den 1 januari 2024 bildades allmännyttiga Stiftelsen Includia som har registrerats hos Länsstyrelsen i Stockholms län och hos Skatteverket. Den övertar ägandet av WiljaGruppen AB och dess dotterbolag, och Left is Right är ett dem. Vi är nu i juridisk mening klassad som en idéburen aktör.
Den 1 januari 2024 bildades Stiftelsen Includia som nu har registrerats hos Länsstyrelsen i Stockholms län och hos Skatteverket. Stiftelsens ändamål är att stötta en samhällsutveckling där egenmakten förstärks hos individer som har begränsade möjligheter till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivet. Stiftelsen har därmed en viktig roll att motverka segregering och marginalisering. Fokus för stiftelsens ändamål är grupper som historiskt sett saknat egenmakt, i synnerhet personer med intellektuell funktionsnedsättning, men även andra grupper som möter hinder att delta i arbetslivet och samhällslivet.

Den nya allmännyttiga stiftelsen har tagit över ägandet av WiljaGruppen och dess fem dotterbolag. De driver verksamheter och tillhandahåller välfärdstjänster för att stötta personer till arbete eller studier. Utgångspunkten för verksamheterna är att göra samhällsnytta utifrån tron på att alla människor kan finna en plats i arbetslivet, bara rätt stöd ges.

WiljaGruppen AB och dess bolag Misa AB, Misa Kompetens AB, Left is Right Sweden AB, Compleo Individstöd AB och MellanMålet Rehab ABär nu även i juridisk mening klassade som idéburna aktörer.

Lennart Jönsson, som grundade Misa AB för trettio år sedan, har tidigare varit ensam ägare till WiljaGruppen men har nu överlåtit hela ägandet till Stiftelsen Includia.

- Det känns bra att vi äntligen kommit i mål med detta, säger Lennart Jönsson. Jag har aldrig sett mig som ägare utan som förvaltare av något vi byggt upp gemensamt i organisationen. Idag är vi närmare 200 medarbetare och har tillsammans format en stark värdegrund. Genom att en allmännyttig stiftelse nu övertagit ägandet, så säkrar vi den värdegrunden för framtiden och det känns bra i hjärtat, avslutar Lennart Jönsson.


För mer information kontakta:
Lennart Jönsson, lennart.joensson@wiljagruppen.se, 070-852 99 88
Mikael Klein, mikael.klein@wiljagruppen.se, 070-480 71 66